Esmaül Hüsna Açıklamalı

Esmaül Hüsna Açıklamalı

Esmaül Hüsna Açıklamalı: Bizleri yaratan Allah'a ait olan doksan dokuz ismini ifade eder. En güzel isimlerden oluşan bu isimler ile dua edilir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır. Esma'nla hüsnanın birçok fazileti vardır. Sık sık okumakta fayda vardır. Okuyan kişileri kaza ve belalardan korur. Cin ve şeytanların belalarından korur. Hasta olanlar üzerinde taşır ve sürekli zikrederken şifa bulur ve ağrıları azalır. Zihin açıklığı verir. Günah işlemekten alıkoyar. Selamete ermeye illerinin yoluna girmesine ve refaha çıkmaya huzur bulmaya yardımcı olur. Şimdi bu isimlere ve anlamlarına bakalım.

 • Allah/ (Kendinden başka bir ilah olmayan Cenabı Hakkın asıl adıdır en çok kullanılan addır)
 • Er-Rahman/ (Dünya üzerinde yarattığı tüm insanlara merhamet eden kişi demektir. )
 • Er-Rahim/(Ahirette kendine inanan insanlara acıyan ve onlara merhamet eden onları affeden kişi demektir.)
 • El-Melik/( Mülkün ve kainatın tek ve eşsiz sahibi olan kişidir)
 • El-Kuddüs/ (Hiçbir eksiği hatası kusuru olmayandır)
 • Es-Selam:/(Her türlü tehlikeden insanları selamete çıkaran ve kendisine İnanan insanları cenneti ile müjdeleyen kişidir)
 • El-Mü'min/: (Güven veren,kendisinden emin kılan, Koruyan kollayan iman nuru veren demektir)
 • El-Müheymin/(Her şeyi gören bilen her şeyden haberdar olan her şeyi an an izleyen demektir.)
 • El-Aziz:/(İzzet sahibi olan her şeye galip olan, karşı gelinemeyen her şeyi bilendir )
 • El-Cebbar/: (Azamet ve kudret sahibi olan her şeye gücü yeten, hükümlerine karşı gelinemeyen kişidir)
 • El-Mütekebbir:/ (Büyüklükte ve güçte eşi ve benzeri olmayan demektir)
 • El-Halık/: (Yoktan var eden, yaratan, varlıkların durumunu belirleyen kişidir)
 • El-Bari/ (Her şeyi kusursuz ve mükemmel yaratan kişidir)
 • El-Musavvir/: (Varlıkları birbirinden farklı yaratan ve onlara şekil veren)
 • El-Gaffar: (Günahları örten ve günahları affeden, dilediğini günah işlemekten alı koyarak günahsız eden)
 • El-Kahhar: (Her istediğini yapacak güce sahip olan, her şeyin hakimı )
 • El-Vehhab: (Karşılık gözetmeden nimetler rızıklar veren, ihsan eden)
 • El-Razzak: (Yarattığı her canlının rızkını veren, ihtiyacını karşılayan yoklukta bırakmayan)
 • El-Fettah: (Her türlü sıkıntıyı gideren ve kolaylıklar veren)
 • El-Alim: (Gizli, açık, gelecek, her şeyi ezel ve ebedi en iyi şekilde bilen)
 • El-Kabıd: (Dilediğinin rızkını azaltan ve Dilediğinin arttıran ve Dilediğinin ruhunu alan)
 • El-Basıt: (Dilediğinin rızkını çoğaltan ve onları ruhlarını veren)
 • El-Hafıd: (Kafir ve nankörleri olan kimseleri alçaltan)
 • El-Rafi: (Şeref vererek kimilerini Yükselten)
 • El-Mu'ız: (Dilediğini aziz kişi eden)
 • El-Müzil: (Dilediğini zillete düşüren ve yine Dilediğini hakir eden)
 • Es-Semi: (Her şeyi işiten duyan ve bilen Kullarının duaları kabul eden)
 • El-Basir: (Gizli açık olan tüm her şeyi en iyi gören bilen )
 • El-Hakem: (Mutlak hakim, tüm her şeyin hakimi hakkı batıldan ayıran, Hikmet sahibi)
 • El-Adl: (Adalet sahibi, her şeyi adalet ile yerli yerinde yapan)
 • El-Latif: (Lütuf ve ihsan sahibi, her şeye vakıf olan)
 • El-Habir: (Gizli açık, her şeyden haberdar olan ondan gizli hiç bir şey olmayan)
 • El-Halim: (Cezada acele etmeyen ceza verirken, Yumuşak davranan affedici olan)
 • El-Azim: (Büyüklükte benzeri olmayan, en eşsiz en yüce olan)
 • El-Gafur: (Affı ve mağfireti bol veren )
 • Eş-Şekür: (az amele bile, çok sevap veren)
 • El-Aliyy: (Yücelerin yücesi, en yüce en büyük )
 • El-Hafiz: (Her şeyi koruyucu olan koruyan gözeten )
 • El-Mukit: (Rızıkları yaratan herkesin rızkını veren )
 • El-Hasib: (Kulların hesabını en iyi gören)
 • El-Kebir: (Büyüklükte esi ve benzeri olmayan)
 • El-Celil: (Celal ve azamet sahibi olan demektir)
 • El-Kerim: (Lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız karşılık beklemeden veren, çok ikram sahibi)
 • Er-Rakib: (Her varlığı, her canlıyı her işi her an gözeten, bütün işleri bilgisi altında bulunduran)
 • El-Mucib: (Duaları, istekleri kabul eden isteyen herkese bolca veren)
 • El-Vasi: (Rahmet ve kudret sahibi olan, ilmi ile her şeyi ihata eden)
 • El-Hakim: (Her işi hikmetli, Her şeyi hikmetle yaratan)
 • El-Vedüd: (İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden, sevgiyi en iyi şekilde hak eden ve layık olan)
 • El-Mecid: (Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün, her türlü övgüye layık olan ve hak eden)
 • El-Bais: (Mahşerde ölüleri dirilten ve Peygamber gönderen)
 • Eş-Şehid: (Her yerde ve her zaman hazır ve nazır olan her şeyi gözeten)
 • El-Hak: (Varlığı hiç değişmeden hep var olan, hakkı ve haklıyı ortaya çıkaran)
 • El-Vekil: (Kullarının işlerini bitiren, tevekkül edenlerin işlerini en iyi şekilde sonuçlandıran)
 • El-Kaviyy: (Kudreti en üstün ilan ve hiç bir zaman azalmayan)
 • El-Metin:( Kudreti ve kudret sınırı çok güçlü)
 • El-Veliyy: (Müslümanların dostu, onları sevip yardım eden)
 • El-Hamid: (Her türlü hamd ve senaya layık olan)
 • El-Muhsi: (Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen)
 • El-Mübdi: (Maddesiz, örneksiz yaratan)
 • El-Muid: (Yarattıklarını yok edip sonra tekrar diriltecek olan)
 • El-Muhyi: (İhya eden, yarattıklarına can veren)
 • El-Mumit: (Her canlıya ölümü tattıran ve ölümsüz kimse bırakmayan )
 • El-Hayy: (Ezeli ve ebedi bir hayatla diri olan tek)
 • El Kayyum: (Mahlukları varlıkta durdurabilendir)
 • El-Vacid: (Kendisinden hiç bir şey saklanamayan, gizli bir şey yapılamayan ve hiç bir şeye muhtaç olmayan)
 • El-Macid: (Kadri ve şanı en büyük, keremi, ihsanı fazlaca olan demek)
 • El-Vahid: (Zat, sıfat ve fiillerinde hiç bir benzeri olmayan ve tek olan)
 • Es-Samed: (Hiç bir şeye ihtiyacı olmayan, eşsiz varlık herkesin muhtaç olduğu yegane makam )
 • El-Kadir: (Dilediğini dilediği gibi yaratmaya gücü yetecek olan)
 • El-Muktedir: (Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yarata bilen ve yüce bir kudret sahibi olan )
 • El-Mukaddim: (Dilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan,dilediğini koruyan affeden )
 • El-Muahhir: (Dilediğini alçaltan, sona ve geriye bırakan)
 • El-Evvel: (sonsuz olan, varlığının başlangıcı olmayan sonsuz )
 • El-Ahir: (Ebedi olan, varlığının sonu olmayan sonsuza kadar olan )
 • Ez-Zahir: (Yarattıkları ile varlığı açık ve varlığının bir çok delili olan, aşikar olan, kesin delillerle bilinen demek)
 • El-Batın: (Aklın sınırlarında gizli olan kişi )
 • El-Vali: (Bütün kainatı idare edebilen onların işlerini yoluna koyan her şeyi düzenleyen ve denetleyen )
 • El-Müteali: (Son derece yüce ve büyük olan,)
 • El-Berr: (İyilik ve ihsanı çok bol olan yüce olan )
 • Et-Tevvab: (Tövbeleri kabul edip, günahları bağışlayan affetmeyi seven)
 • El-Müntekim: (Asilerin ve zalimlerin cezasını veren ve mazlumların ahını çıkaran)
 • El-Afüvv: (affı çok olan, günahları affeden)
 • Er-Rauf: (Çok merhametli, pek çok şefkatli)
 • Malik-ül Mülk: (Her türlü mülkün ve varlığın tek sahibi)
 • Zül-Celali vel İkram: (Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi)
 • El-Muksit: (Mazlumların hakkını alan, adaletle hükmeden, her işi birbirine uygun yapan)
 • El-Cami: (İki zıttı bir arada tutan, kıyamette her mahlukatı bir araya toplayan)
 • El-Ganiyy: (İhtiyaçsız, muhtaç olmayan, her şeyin kendine muhtaç olduğu,)
 • El-Mugni: (Müstağni kılan, ihtiyaç gideren, zengin eden)
 • El-Mani: (Dilemediği kişiye mani olan, engelleyen)
 • Ed-Darr: (Elem ve, zarar verenleri de yaratan)
 • En-Nafi: (Fayda veren kolaylık veren şeyleri yaratan insanlara kolaylık veren)
 • En-Nur% (Alemleri nurlandıran, dilediği kuluna nur ihsan eden)
 • El-Hadi/(Hidayet eden yardım eden ve esirgeyen )
 • El-Bedi/ (Örneksiz bir şekilde harikalar yaratan)
 • El-Baki:/(Varlığının sonu olmayan, ebedi olan)
 • El-Varis/( Her şeyin varlığın asıl sahibi olan)
 • Er-Reşid/(İrşada muhtaç olmayan, kullarına doğru yolu gösteren)
 • Es-Sabur/ (Ceza vermede acele etmeyen kullarının tövbe etmesini bekleyen )
 • Son Güncelleme : 13.04.2021 04:28:32
  Esmaül Hüsna Açıklamalı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

  Esmaül Hüsna Açıklamalı Yorumları

  şifre Kırmızı sayı

  0 Yorum Yapılmış "Esmaül Hüsna Açıklamalı"

  Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
  El Bari
  El Bari
  El Bari, yarattıklarını benzeri olmaksızın, bir kalıptan döker gibi kusursuz ve noksansız yokluktan varlığa çıkaran anlamına gelmektedir. Her yarattığını, bir örneği ya da bir ana maddesi olmadan, elinde herhangi bir plan ve projesi bulunmadan düz...
  El Hadi
  El Hadi
  El hadi, rahman ve rahim olan Allahın 99 ismi şerifinden bir tanesidir ve sayısız hikmetler ile doludur. Kudreti büyük olan Allah celle celalühü’nün her ismi şerifinde kâinata yararlı insanlara yararlı hikmetler ve faydalar bulunmaktadır. İlk önce...
  Er Rezzak
  Er Rezzak
  Er Rezzak, rahman ve rahim olan yüce Allah’ın 99 ismi şerifinden bir tanesidir. Rahman ve rahim olan kudreti daima üstün gelen bütün gözlerin gördüğünün ve görmediği her varlığın tek sahibi olan Allah’ın bütün ismi şeriflerinde bilinen ve bilinmey...
  El Cebbar
  El Cebbar
  El cebbar, rahman ve rahim olan yüce Allahın ismi şeriflerinden biridir ve anlamı, fazileti çok büyüktür. Âlemleri yaradan yüce Allah yarattığı her şeyin tek sahibidir ve Allah dilediğin var eder dilediğini ise yok eder. Yüce Allah’ın ismi şerifle...
  El Halim
  El Halim
  El Halim, Hoşgörülü olan, yarattıklarına yumuşak davranan anlamına gelmektedir. Allah Ezze ve Celle yarattıklarına karşı sınırsız bir şekilde halimdir. Öyle ki, azabı ve celali o kadar büyük olmasına rağmen yarattığı kullarından ve tüm varlıklarda...
  El Kerim
  El Kerim
  El kerim, rahman ve rahim olan, kudreti daima üstün gelen Cenabı Hakkın 99 ismi şeriflerinden bir tanesidir. El kerim’in fazileti saymakla bitecek gibi değil ve kalplere zikrettikleri sürece huzur veren ismi şeriflerden biridir. Esmaül Hüsna, rahm...
  Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
  Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
  Aziz okurlarım Rahman Rahim olan Allah (cc)'nün hüsnü adıyla Salat ve Selam Hz Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimize ve al ve ashabına olsun Yukarıda Nacizane zikrettiğim Allah (cc) ism-i mübarekesinin teceliyatı hususun sizinle mütaala edeceğim.Allah ...
  İsm-i Azam Nedir
  İsm-i Azam Nedir
  Allah Teâlâ'nın Kur'an ve hadîs-i şerîflerde zikredilen isimlerinin en büyüğüdür. İsm-i A'zam'ı, Allah, isimleri içinde gizlemiştir. Bunun da hikmeti, kullarının bütün Esmâ-i Husnâ'ya rağbetini sağlamak, kendisine bütün isimleriyle dua edilmesini ...
  Allahın Diğer İsimleri
  Allahın Diğer İsimleri
  Allah'ın isimleri 99 taneden ibaret değildir. Âyet ve hadîslerde bu 99 isimlerden ayrı olarak Allah'a başka isimler de izâfe edilmiştir. Allah'a izâfe edilen diğer bâzı isimler şunlardır: el-Vâhid'in yerine el-Ehad, el-Kahhâr'ın yerine el-Kâhir...
  Esmaül Hüsna Anlamları
  Esmaül Hüsna Anlamları
  Esmaül Hüsna: Bizleri yaratan Allah'ın en güzel 99 ismidir. En güzel isimler ona aittir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır.Allah: Kendinden başka ilah bulunmayan Cenabı Hakkın asıl adıdır.Er-Rahman: Dünya üzerinde yarattığı bütün mahlukata merh...
  Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
  Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
  GÜNEŞ : Allah, er Rahmanu, er Rahimu ,el Meliku, es Selamu,el Haliku, el Bariu,el Basitu, er Rafiu,el Muizzu, el Basiru, el Hakemu, el Adlu, el Gafuru, el Aliyyu, el Hafizu, el Mukitu,el Celilu, el Baisu,el Muhsi,el Hayyu, el Kadiru, el Muktediru, ...
  Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
  Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
  Okunan Esma-ül Hüsnaların daha çabuk ve daha tesirli olmaları için çoğaltılırlar ve işlem için Arabi Ebced kullanılır. En çok bilinen ve kullanılan büyük Ebced hesabından başka, Arabi Ebced yada En Büyük Ebced hesabı da vardır. Bu Tabloda harfler yin...

   

  Esmaül Hüsna Faziletleri
  Ya Latif
  El Aziz
  Ya Fettah
  Kayyum
  El Fettah
  Ya Şafi
  Er Rahim
  Ya Bais
  Ya Halim
  El Latif
  El Melik
  El Vedud
  Ya Mani
  Ya Evvel
  Es Selam
  El Cami
  El Müheymin
  El Bari
  El Hadi
  Er Rezzak
  El Cebbar
  El Halim
  El Kerim
  Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
  İsm-i Azam Nedir
  Allahın Diğer İsimleri
  Esmaül Hüsna Anlamları
  Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
  Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
  Popüler İçerik
  El Melik
  El Melik
  El Melik, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir. Maddi ve manevi açıdan güçlü olmak, emir sahibi olmak, insanlara söz dinletebilmek iç...
  El Vedud
  El Vedud
  El Vedud, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir.El Vedud isminin anlamı nedir?O dilediği kulunu çok seven, salih kullarını, Onun aşkı ...
  Ya Mani
  Ya Mani
  Ya Mani Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Mani isminin anlamı nedir?Dostlarını kötülüklere karşı koruyan, istemediği şeylerin o...
  Ya Evvel
  Ya Evvel
  Ya evvel Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Evvel isminin anlamı nedir?Bu her şeyden önce var olan anlamını taşır. Yüce ...
  Es Selam
  Es Selam
  Es Selam Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Es Selam isminin anlamı nedir?Emniyet, selam, güven ve esenlik sahibi, her türlü ayıpta...
  El Cami
  El Cami
  El Cami Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.El Cami isminin anlamı nedir?Her istediğini istediği yerde ve istediği zamanda toplayabi...
  El Müheymin
  El Müheymin
  El Müheymin Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir. El Müheymin isminin anlamı nedir?Bütün varlıkları koruyan, her şeyin şahitliğini ya...
  Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
  İsm-i Azam Nedir
  Allahın Diğer İsimleri
  Esmaül Hüsna Anlamları
  Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
  Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
  Tüm Sevdiklerime Başta Allah Olmak Üzere Nefret Duygusu Beslemekteyim
  şialar kafirmidir?
  Esmaul Husna saatleri adetleri gerçekten doğru mudur
  Error
  99
  Gizlilik Politikası
  Çerez (Cookie) Politikası
  Güvenlik Politikası
  Bizimle İletişime Geçin
  Forumlar
  Site Haritası
  Feed
  Son Forum Konuları
  Tüm Sevdiklerime Başta Allah Olmak Üzere Nefret Duygusu Beslemekteyim
  şialar kafirmidir?
  Esmaul Husna saatleri adetleri gerçekten doğru mudur
  Error
  99
  Yardım Sayfaları
  Gizlilik Politikası
  Çerez (Cookie) Politikası
  Güvenlik Politikası
  Bizimle İletişime Geçin
  Forumlar
  Site Haritası
  Feed
  Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
  Ağustos - 2022